Vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 13- NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Liên minh Hợp tác xã tỉnh có vai trò là tổ chức kinh tế - xã hội, với chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã và thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Thống kê truy cập:85670
Số người trực tuyến: 100