Từ khóa
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết Ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028
06/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025
3056-qdub-Điều lệ Liên minh Thái Bình 07/12/2021 3056-qdub-Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên minh Thái Bình
117/KH-UBND 19/11/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình
242-KH/TU 11/05/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
09-NQ/TU 20/01/2020 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030
07/NQ-TU 14/06/2019 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo
2195/QĐ-UBND 04/09/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch Triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp
1673/QĐ-UBND 10/07/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2313/QĐ-UBND 29/08/2017 Phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình
2282/QĐ-UBND 28/08/2017 Về việc phê duyệt đề án phát triển mô hình hợp tác xã trong hoạt động hiệu quả theo Luật hợp tác xã năm 2012 gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị cho các hộ thành viên
25/KH-UBND 05/05/2017 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua 'Đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình"
Thống kê truy cập:280448
Số người trực tuyến: 41