Từ khóa
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
117/KH-UBND 19/11/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình
242-KH/TU 11/05/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
09-NQ/TU 20/01/2020 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030
94/KH-UBND 13/09/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 tỉnh Thái Bình
07/NQ-TU 14/06/2019 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo
1674/UBND-NC 02/05/2019 Phê duyệt Kế hoạch của Liên minh HTX tỉnh tổ chức phát động thi đua "Xây dựng và phát triển hợp tác xã giai đoạn 2019 - 2020"
89/UBND-KH 14/11/2018 Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa các hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp và phát triển mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020
2195/QĐ-UBND 04/09/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch Triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp
61/KH-UBND 27/07/2018 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 tỉnh Thái Bình
1673/QĐ-UBND 10/07/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
1670/QĐ-UBND 09/07/2018 Kiện toàn Ban Chỉ Đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình
57/KH-UBND 18/09/2017 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 tỉnh Thái Bình
2313/QĐ-UBND 29/08/2017 Phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình
2282/QĐ-UBND 28/08/2017 Về việc phê duyệt đề án phát triển mô hình hợp tác xã trong hoạt động hiệu quả theo Luật hợp tác xã năm 2012 gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị cho các hộ thành viên
25/KH-UBND 05/05/2017 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua 'Đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình"
54/KH-UBND 31/08/2016 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh Thái Bình
82/QĐ-BCĐPTKTTT 04/07/2016 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình
43/KH-UBND 27/07/2015 Phát triển kinh tế tập thể năm 2016 của tỉnh Thái Bình
32/KH-UBND 15/06/2015 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016-2020 của tỉnh Thái Bình
Thống kê truy cập:85642
Số người trực tuyến: 72