Thông tin chung

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình là tổ chức kinh tế - xã hội, tập hợp các loại hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp, hiệp hội, hội ngành nghề đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhằm mục đích hỗ trợ, phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thống kê truy cập:130415
Số người trực tuyến: 36