Từ khóa
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/LMHTX-CS&TCCS 29/03/2021 Công văn gửi các đơn vị thành viên v/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam - 11/4/2021
145/KH-LMHTXTB 22/03/2021 Kế hoạch triển khai hướng dẫn số 164/HD-BTGTW ngày 08/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
NQ 22/12/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
117/KH-UBND 19/11/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình
118/KH-UBND 19/11/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 tỉnh Thái Bình
242-KH/TU 11/05/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
70-KH/TW 09/03/2020 Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
09-NQ/TU 20/01/2020 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030
94/KH-UBND 13/09/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 tỉnh Thái Bình
07/2019/TT-BKHĐT 08/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác xã
22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
07/NQ-TU 14/06/2019 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo
3763/BKHĐT- HTX 05/06/2019 Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác
174/QĐ-LMHTXVN 06/05/2019
1674/UBND-NC 02/05/2019 Phê duyệt Kế hoạch của Liên minh HTX tỉnh tổ chức phát động thi đua "Xây dựng và phát triển hợp tác xã giai đoạn 2019 - 2020"
270/LMHTXVN-KHHT 12/04/2019 V/v tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019
Thư kêu gọi 01/04/2019 Thực hiện Nghị quyết số 839/NQ-LMHTXVN ngày 03/8/2018 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V về việc xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; hưởng ứng thư kêu gọi của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Liên Minh Hợp tác xã tỉnh đã có thư kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”.
130/KH-LMHTXVN 07/03/2019 Kế hoạch phòng chống tham nhũng lãng phí của Liên minh HTX Việt Nam năm 2019
Danh mục hồ sơ vay vốn 06/03/2019
128/CV-LMHTXVN 06/03/2019
124/KH-LMHTXVN 05/03/2019 Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
86/NQ-LMHTXVN 05/03/2019 Nghị quyết Hội nghi Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 11 khóa 5 ( Nhiệm kỳ 2016-2020)
37/QĐ-LMHTXVN 20/02/2019 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
212/QĐ-TTg 20/02/2019 Ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2020, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
09/NQ- LMHTXVN 20/01/2019 Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 7, khóa V
06/NQ-LMHTXVN 11/01/2019 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 10, khóa V
1266/QĐ-LMHTXVN 28/11/2018 Ban hành Quy chế về hoạt động hợp tác quốc tế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
439/TB-VPCP 23/11/2018 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
89/UBND-KH 14/11/2018 Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa các hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp và phát triển mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020
1120/QĐ-LMHTXVN 26/10/2018 Quyết định về việc lập và gửi báo cáo định kỳ tình hình HTHT. HTX và hoạt động của LMHTX tỉnh, thành phố
1108/QĐ-LMHTXVN 24/10/2018 Quyết định về việc công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
1098/QĐ-LMHTXVN 23/10/2018 Quyết định về việc thành lập BCĐ và TBT báo cáo LMHTXVN 25 năm thành lập và phát triển
1085/NQ-LMHTXVN 16/10/2018 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 9, khóa V
116/2018/NĐ-CP 07/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
2195/QĐ-UBND 04/09/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch Triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp
33/QĐ-LMHTX 22/08/2018 Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
32/QĐ-UBND 21/08/2018 Về việc thành lập Khối thi đua các HTX
919/QĐ-LMHTXVN 18/08/2018 Quyết định công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
276/TB-VPCP 03/08/2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới
61/KH-UBND 27/07/2018 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 tỉnh Thái Bình
1673/QĐ-UBND 10/07/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
1670/QĐ-UBND 09/07/2018 Kiện toàn Ban Chỉ Đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
691/QĐ-TTg 05/06/2018
695/TB-TU 30/05/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Đề án "Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết"
12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị Về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
490/QĐ-TTg 07/05/2018 Quyết định Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
461/QĐ-TTg 27/04/2018 Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
31/2018/TT-BTC 30/03/2018 Thông tư 31 ngày 30/3/2018 về HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
09/2018/TT-NHNN 30/03/2018 Thông tư Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
57/KH-UBND 18/09/2017 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 tỉnh Thái Bình
107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Nghị định 107 ngày 15/9/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 193/2013/NĐ-CP
2313/QĐ-UBND 29/08/2017 Phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình
2282/QĐ-UBND 28/08/2017 Về việc phê duyệt đề án phát triển mô hình hợp tác xã trong hoạt động hiệu quả theo Luật hợp tác xã năm 2012 gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị cho các hộ thành viên
25/KH-UBND 05/05/2017 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua 'Đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình"
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm phụ lục
352/QĐ-TTg 22/03/2017 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
54/KH-UBND 31/08/2016 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh Thái Bình
82/QĐ-BCĐPTKTTT 04/07/2016 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình
28/QĐ-LMHTX 16/06/2016 Ban hành quy chế làm việc của Liên minh hợp tác xã tỉnh
50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
43/KH-UBND 27/07/2015 Phát triển kinh tế tập thể năm 2016 của tỉnh Thái Bình
32/KH-UBND 15/06/2015 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016-2020 của tỉnh Thái Bình
55/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
03/2014/TT-BKHĐT 26/05/2014 Thông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác xã
193/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
56-KL/TW 21/02/2013 Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Trung khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế
23/2012/QH13 20/11/2012 Luật Hợp tác xã
16/QĐ-HĐQL 10/12/2007
151/2007/NĐ-CP 10/10/2007 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 151/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC
246/QĐ-TTg 27/10/2006
Thống kê truy cập:85716
Số người trực tuyến: 144