Văn bản v/v triển khai ứng dụng kết quả thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được đánh giá, nghiệm thu kết quả "Đạt" trở lên từ năm 2021 - 2023 trong lĩnh vực nông nghiệp

Văn bản v/v triển khai ứng dụng kết quả thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được đánh giá, nghiệm thu kết quả "Đạt" trở lên từ năm 2021 - 2023 trong lĩnh vực nông nghiệp

Nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn 01 của Liên ngành về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028

Nghị quyết 08 và Hướng dẫn 01 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028

Thông tin về Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. Liên minh HTX tỉnh xin được thông báo tới những đơn vị đang sở hữu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh được biết để đăng ký trưng bày, giới thiệu và giao dịch tại Sàn

Thông tin về Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. Liên minh HTX tỉnh xin được thông báo tới những đơn vị đang sở hữu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh được biết để đăng ký trưng bày, giới thiệu và giao dịch tại Sàn

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025
Thống kê truy cập:268737
Số người trực tuyến: 49