Từ khóa
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1328/QĐ-TTg 23/07/2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
413/LMHTXVN-CSPT 02/07/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
145/KH-LMHTXTB 22/03/2021 Kế hoạch triển khai hướng dẫn số 164/HD-BTGTW ngày 08/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
NQ 22/12/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
174/QĐ-LMHTXVN 06/05/2019
Danh mục hồ sơ vay vốn 06/03/2019
128/CV-LMHTXVN 06/03/2019
124/KH-LMHTXVN 05/03/2019 Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
37/QĐ-LMHTXVN 20/02/2019 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
1266/QĐ-LMHTXVN 28/11/2018 Ban hành Quy chế về hoạt động hợp tác quốc tế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
1120/QĐ-LMHTXVN 26/10/2018 Quyết định về việc lập và gửi báo cáo định kỳ tình hình HTHT. HTX và hoạt động của LMHTX tỉnh, thành phố
1108/QĐ-LMHTXVN 24/10/2018 Quyết định về việc công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
919/QĐ-LMHTXVN 18/08/2018 Quyết định công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
Thống kê truy cập:280439
Số người trực tuyến: 52