Từ khóa
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.
21-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
19-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết số 19-NQ/TW về của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết số 20-NQ/TW hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
70-KH/TW 09/03/2020 Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
07/2019/TT-BKHĐT 08/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác xã
22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
3763/BKHĐT- HTX 05/06/2019 Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác
212/QĐ-TTg 20/02/2019 Ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2020, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
439/TB-VPCP 23/11/2018 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
116/2018/NĐ-CP 07/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
276/TB-VPCP 03/08/2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
691/QĐ-TTg 05/06/2018
695/TB-TU 30/05/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Đề án "Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết"
12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị Về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
09/2018/TT-NHNN 30/03/2018 Thông tư Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
31/2018/TT-BTC 30/03/2018 Thông tư 31 ngày 30/3/2018 về HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN KHI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm phụ lục
50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
193/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
23/2012/QH13 20/11/2012 Luật Hợp tác xã
Thống kê truy cập:268776
Số người trực tuyến: 87