Chức năng của Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Thống kê truy cập:268925
Số người trực tuyến: 20