09/2024/TT-BKHĐT
Thông tư
08/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết Ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028
06/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025
21-NQ/TW
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Thống kê truy cập:280454
Số người trực tuyến: 37