Quyền và nghĩa vụ của Hợp tác xã khi gia nhập thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Mã thủ tục: 1
Tên thủ tục: Quyền và nghĩa vụ của Hợp tác xã khi gia nhập thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Số ngày thực hiện: 1
Phí, lệ phí: 0
Mức độ:
Nội dung:

Hợp tác xã có đơn tự nguyện tham gia là thành viên Liên minh HTX thành phố phải thực hiện một số quyền và nghĩa vụ sau:

I. Quyền thành viên

1. Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ, cung cấp thông tin về kinh tế, pháp lý, khoa học, công nghệ, tài chính, tín dụng và các lĩnh vực liên quan khác nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao động về kỹ thuật, nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước.

3. Được pháp luật bảo vệ khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm theo chức năng, thẩm quyền của Liên minh HTX, được giúp đỡ khi gặp khó khăn theo khả năng của Liên minh HTX.

4. Được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên minh HTX.

5. Thành viên có quyền đề cử đại diện, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX.

6. Được Liên minh HTX khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng khi lập được thành tích xuất sắc.

II. Nghĩa Vụ thành viên

1. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Thành phố, Điều lệ Liên minh HTX, nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành Liên minh HTX.

2. Tham gia các hoạt động của Liên minh HTX.

3. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ phản ánh, báo cáo thông tin theo định kỳ (quý, năm) và đột xuất của Liên minh HTX.

4. Đoàn kết, hợp tác với các thành viên cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng, tích cực tham gia vận động tuyên truyên phát triển các thành viên mới.

5. Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Liên minh HTX.

Đính kèm:
Thống kê truy cập:268796
Số người trực tuyến: 107