Các bước thành lập Hợp tác xã
Mã thủ tục: 2
Tên thủ tục: Các bước thành lập Hợp tác xã
Số ngày thực hiện: 1
Phí, lệ phí: 0
Mức độ:
Nội dung:

1. Xác định nhu cầu hợp tác

Đây là nội dung cốt lõi quan trọng nhất, xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển HTX sau này, các vấn đề cần được xác định:

- Nội dung, tình hình sản xuất kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mà HTX dự định thực hiện ở địa phương.

- Những người có thể hợp tác, góp vốn cùng nhau xây dựng HTX.

- Khả năng của HTX trong việc sản xuất kinh doanh sản phẩm và dịch vụ. Phân tích, đánh giá những thuận lợi khó khăn, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ nhằm định hướng phát triển cho hợp tác xã. 

- Sự quan tâm hỗ trợ của cấp uỷ và chính quyền địa phương (Nghị quyết, kế hoạch...)

Các vấn đề trên cần được phân tích, đánh giá nhằm định hướng phát triển cho HTX và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của HTX sau này.

2. Sáng lập và công tác vận động

- Tìm sáng lập viên

Sáng lập viên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với HTX, là cá nhân, hộ gia đình hoặc pháp nhân khởi xướng việc thành lập HTX, tham gia HTX và khả năng trở thành cán bộ chủ chốt đảm nhận vai trò lãnh đạo HTX sau này. Có tư duy và năng lực điều hành các nội dung hoạt động kinh tế của HTX.

Sáng lập viên phải là người có ý tưởng hình thành việc hợp tác, có hiểu biết về Luật và tổ chức HTX, có nhiệt tình, uy tín, khả năng hiểu biết về những vấn đề mà HTX dự định sản xuất kinh doanh dịch vụ, có khả năng đề xướng các chương trình và điều hành, lập kế hoạch hoạt động của HTX.

- Vận động và chuẩn bị

Sáng lập viên báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) nơi dự định đặt trụ sở chính của HTX, về việc thành lập, địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của hợp tác xã. 

         Sáng lập viên tiến hành tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nhu cầu tham gia hợp tác xã; xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã và xúc tiến các công việc cần thiết khác để tổ chức hội nghị thành lập HTX. Cần tổ chức thảo luận nhiều lần về các nội dung chuẩn bị thành lập HTX.

         Chuẩn bị những tài liệu pháp lý, quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động của HTX, tài liệu tuyên truyền:

Xây dựng dự thảo Điều lệ HTX

Sáng lập viên xây dựng Điều lệ hợp tác xã trên cơ sở mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ (theo Nghị định số 193/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX), sau đây:

Xây dựng dự thảo phương hướng sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX

- Xác lập danh sách những người có nhu cầu tham gia HTX

- Lấy ý kiến đóng góp của những người sẽ là thành viên và ngoài thành viên về dự thảo Điều lệ và Phương hướng sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX.

- Họp bàn cơ cấu tổ chức HTX, đề cử các chức danh Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

+ Hội đồng quản trị hợp tác xã: là cơ quan quản lý hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín.

Hội đồng quản trị gồm chủ tịch và thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị do điều lệ HTX quy định, nhưng tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

+ Giám đốc: là người điều hành hoạt động của hợp tác xã.

+ Ban kiểm soát, kiểm soát viên: hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban kiểm soát do đại hội thành viên quyết định nhưng không quá 07 người.

Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên phải bầu ban kiểm soát. Đối với hợp tác xã có dưới 30 thành viên việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do điều lệ quy định.

Trưởng ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số các thành viên ban kiểm soát; nhiệm kỳ của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.

- Chuẩn bị báo cáo tuyên truyền và vận động thành lập HTX

3. Tổ chức Hội nghị thành lập HTX

- Hội nghị thành lập HTX do sáng lập viên tổ chức.

+ Thành phần: sáng lập viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập HTX.

+ Khách mời: Đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã;  UBND cấp huyện, đại diên phòng, ban chức năng của huyện; Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh...

- Nội dung chính:

+ Thông qua dự thảo Điều lệ (xây dựng theo Điều 21 Luật HTX năm 2012): Hội nghị thảo luận về dự thảo điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và dự kiến danh sách thành viên.

+ Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh (Phụ lục I-2 – Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT).

+ Thông qua danh sách thành viên (Phụ lục I-3  – Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT).

+ Bầu cử hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, trưởng ban kiểm soát (Phụ lục I-4  – Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT).

+ Thông qua nghị quyết hội nghị thành lập HTX.

4. Đăng ký HTX

- Khi thành lập HTX, HTX gửi tới cơ quan đăng ký HTX nơi HTX dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập HTX, gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX theo mẫu quy định. =

- Điều lệ của HTX được xây dựng theo Điều 21 Luật HTX.

- Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định.

- Danh sách thành viên theo mẫu quy định.

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định.

- Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật HTX đã được biểu quyết thông qua.

* HTX được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

- Hồ sơ đăng ký theo quy định Điều 7 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT.

- Tên của HTX được đặt theo quy định tại Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định 193/2013/NĐ-CP.

- Có trụ sở chính: là địa điểm giao dịch của HTX trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Người đại điện hợp pháp của HTX, liên hiệp HTX phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

HTX có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký HTX kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, HTX được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Đính kèm:
Thống kê truy cập:268791
Số người trực tuyến: 102