Hướng dẫn các trình tự giải thể Hợp tác xã
Mã thủ tục: 2
Tên thủ tục: Hướng dẫn các trình tự giải thể Hợp tác xã
Số ngày thực hiện: 1
Phí, lệ phí: 0
Mức độ:
Nội dung:

Căn cứ Luật HTX năm 2012

I. Quy trình, thủ tục giải thể HTX:

1. Tổ chức Đại hội xã viên lần I thông qua các nội dung:

1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công khai tài chính đến thời điểm tổ chức Đại hội, phân tích khả năng phát triển, nhu cầu của xã viên đối với HTX;

1.2. Xin giải thể HTX, nếu có ít trên 50% đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua và thành Nghị quyết thì HTX phải có đơn xin giải thể HTX và Nghị quyết Đại hội gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX, đồng thời đăng báo địa phương nơi HTX hoạt động trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng;

1.3. Thành lập Hội đồng giải thể HTX gồm các thành phần:

+ Ban quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán, đại diện xã viên HTX;

+ Mời đại diện UBND xã, Mặt trận, các Đoàn thể trực thuộc UBND xã tham gia.

(Thành phần, số người tham gia Hội đồng xử lý giải thể HTX do Ban quản trị HTX đề nghị, UBND xã xem xét phê duyệt)

* Nhiệm vụ của Hội đồng giải thể HTX:

+ Kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định và các công trình xây dựng cơ bản, đề xuất xử lý các tài sản thừa, thiếu, hư hỏng, mất mát;

+ Kiểm kê lại toàn bộ vốn, vật tư, tiền của HTX, xác định vốn lưu động hiện còn đến ngày kiểm kê;

+ Xác định các loại công nợ phải thu, phải trả (có danh sách, địa chỉ), đối chiếu công nợ và có biên bản xác nhận cụ thể;

+ Xây dựng phương án xử lý tài sản và vốn của HTX để thông qua Đại hội xã viên;

+ Giải thích về việc giải thể HTX cho xã viên hiểu và thống nhất, đồng thời tuyên truyền Luật HTX, các Nghị định của Chính phủ về THT, HTX… qua đó vận động hình thành loại hình kinh tế hợp tác mới.

2. Hội động giải thể xây dựng phương án giải thể mà trọng tâm là phương án xử lý tài sản, vốn HTX theo Điều 36 Luật HTX, Điều 19 Nghị định 177/2004/NĐ-CP của Chính Phủ báo cáo với UBND xã nơi HTX đặt trụ sở, Phòng Nông nghiệp & PTNN, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện (TP). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận việc xin giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh, Hội đồng giải thể phải tổ chức thực hiện xong phương án giải thể và hợp tác xã phải thanh toán các khoản chi phí cho việc giải thể, trả vốn góp, giải quyết các quyền lợi cho xã viên theo quy định của Điều lệ HTX.

3. Tổ chức Đại hội xã viên lần II

Thông qua phương án xử lý tài sản, vốn của HTX và tổ chức thực hiện phương án. Trường hợp không thực hiện xong trong thời hạn 30 ngày, HTX phải làm tờ trình có xác nhận của UBND xã gửi phòng Nông nghiệp & PTNN, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thành phố xin gia hạn.

4. Tổ chức Đại hội xã viên lần III (Đại hội đại biểu xã viên)

Báo cáo kết quả thực hiện phương án giải thể, thông qua thông báo thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu của HTX.

II. Chương trình Đại hội:

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;

2. Kiểm tra tư cách đại biểu xã viên tham dự Đại hội;

3. Chào cờ;

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội;

5. Báo cáo tình hình hoạt động của HTX hiện nay và phương án xử lý giải thể HTX (phương án xử lý tài sản, công trình xây dựng cơ bản; phương án xử lý công nợ; phương án xử lý vốn còn lại của HTX và vốn góp của xã viên);

7. Phát biểu thảo luận của Đại hội;

8. Ban quản trị HTX giải trình ý kiến của đại biểu xã viên;

9. Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã;

10. Biểu quyết của Đại hội về chủ trương giải thể HTX;

11. Hội đồng giải thể HTX thông qua kế hoạch xử lý giải thể HTX;

12. Thông qua Nghị quyết đại hội xã viên;

13. Bế mạc Đại Hội.

Trên đây là Hướng dẫn quy trình, thủ tục giải thể HTX theo nguyên tắc tự nguyện, đề nghị UBND xã, thị trấn phối hợp với HTX để thực hiện.

Đính kèm:
Thống kê truy cập:280437
Số người trực tuyến: 52