Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh giai đoạn 2021 – 2025
Ngày: 29/11/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều ngày 29/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025.

Về dự Hội nghị có đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban Tuyên giáo; đồng chí Trịnh Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo; đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo; đồng chí Trần Văn Toản, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đồng chí Trương Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đồng chí Nguyễn Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các đồng chí là trưởng, phó các phòng ban 2 cơ quan tham dự Hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết Chương trình phối hợp về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình phối hợp nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công tác tuyên truyền, quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới; qua đó góp phân thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các hợp tác xã ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo chương trình phối hợp, 2 bên sẽ phối hợp trong việc định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nhân rộng mô hình điển hình tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, hợp tác xã, cản trở việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kiểm tra, khảo sát thực tiễn trong và ngoài tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã, phổ biến, tổng kết kinh nghiệm quản lý, các mô hình, kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, dự báo xu hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến…

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo: Ngay sau hội nghị ký kết, hai cơ quan cần cụ thể hóa nội dung triển khai, có lộ trình cụ thể, lập kế hoạch hoạt động, thực hiện, đôn đốc, rà soát hàng tháng, hàng quý, hàng năm, có tổng kết, đánh giá tiến độ, hiệu quả việc triển khai. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế tập thể; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Việc phối hợp phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả…Trên cơ sở kết quả đạt được  và căn cứ vào nhiệm vụ tuyên truyền để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong năm kế tiếp và giai đoạn tiếp theo.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập:143658
Số người trực tuyến: 16