Quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày: 28/03/2024
Sáng 28/03/2024, Quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tiến (xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với phương châm “Đoàn kết- Hợp tác cùng phát triển”, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tới dự Đại hội có lãnh đạo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Bình; lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Hợp tác Việt Nam chi nhánh Thái Bình; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 03 xã Đồng Tiến, An Tràng, An Dục và lãnh đạo, đại biểu thành viên Quỹ TDND Đồng Tiến.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các mục tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm của Đại hội; trong suốt nhiệm kỳ, hoạt động của Quỹ TDND Đồng Tiến đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch; Qũy nghiêm túc thực hiện Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã năm 2012, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ngân hàng nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế cuả Quỹ tín dụng. Mặc dù trong nhiệm kỳ, đại dịch Covid19 diễn biến phức tạp, khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Quỹ, song  nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Về công tác phát triển thành viên tính đến 31/12/2023 số thành viên của Quỹ là: 2.572 thành viên tăng 268 thành viên, tăng 9% so với 31/12/2019, Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023 là: 319,1 tỷ đồng tăng 100,7 tỷ đồng, tăng 46% so với 31/12/2019, Vồn huy động đến 31/12/2023 là: 288,7 tỷ đồng tăng 116 tỷ đồng, tăng 67% so với 31/12/2019, Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2023 là: 17,26 tỷ đồng tăng 9,67 tỷ đồng, tăng 13% so với 31/12/2019, Vốn điều lệ đến 31/12/2023 là: 12 tỷ đồng tăng 7,5 tỷ đồngso với 31/12/2019, Vốn đi vay tại NH.HTX đến 31/12/2023 Quỹ không vay vốn NH.HTX, Tiền gửi tại NH.HTX và các tổ chức tín dụng khác 69,3 tỷ đồng, Hoạt động tín dụng đến 31/12/2023 là: 240,8 tỷ đồng tăng 33,6 tỷ đồng, tăng 16% so với 31/12/2019.

Những con số biết nói nêu trên là kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sát sao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình, sự đồng hành của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Hợp tác Việt Nam chi nhánh Thái Bình; sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 03; sự ủng hộ của các cấp, các ngành tỉnh, huyện và địa phương, các chi bộ thôn, các sáng lập viên, cán bộ Qũy qua các thời kỳ và đặc biệt là các thành viên hợp tác xã; đây là tiền đề quan trọng tạo niềm tin và sức mạnh để Quỹ TDND Đồng Tiến tiếp tục thực hiện tốt phương hướng hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2024 – 2029 với mục tiêu đề ra: công tác phát triển thành viên từ 30 - 45 thành viên/năm, nguồn huy động tăng từ 10 - 15%/năm, dư nợ tín dụng tăng 7 - 10%/năm, vốn điều lệ tăng 1 tỷ đồng/năm bên cạnh đó tăng cường công tác tiếp thu khoa học công nghệ mới, Duy trì và ổn định không phát sinh nợ quá hạn, Kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, cùng chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đại hội đã lựa chọn và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Kiểm soát. Trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Quản trị sẽ triển khai, xây dựng chương trình hành động cụ thể, đưa nghị quyết Đại hội vào thực tiễn góp phần xâu dựng quỹ ngày càng ổn định, vững mạnh.

Lê Trung Hòa

Thống kê truy cập:268756
Số người trực tuyến: 68