Lịch sử phát triển Liên Minh hợp tác xã tỉnh Thái Bình
Ngày: 14/03/2019
Cùng với quá trình hình thành và phát triển phong trào hợp tác xã ở Việt Nam, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho khu vực hợp tác xã lần lượt được thành lập, đáp ứng yêu cầu tư vấn, hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

 

Năm 1955, Ban Quản lý hợp tác xã mua bán Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua bán trong phạm vi toàn quốc. Năm 1978, Liên hiệp hợp tác xã tiểu- thủ công nghiệp Trung ương (gọi tắt là Liên hiệp xã Trung ương) được thành lập với nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp cả nước, các tỉnh trong đó có tỉnh Thái Bình thành lập Liên hiệp hợp tác xã tiểu- thủ công nghiệp.

Năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 81-CT giải thể Liên hiệp xã Trung ương, Liên hiệp xã các tỉnh, thành phố cũng giải thể.

Năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 82-CT thành lập Ban trù bị đại hội thành lập Hội đồng Trung ương các Hợp tác xã và các đơn vị sản xuất ngoài quốc doanh.

 Năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có quyết định số 409/CT ngày 18/12/1991 thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thành viên  bao gồm tất cả các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh đang hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.

 Năm 1993, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 10 năm 1993,  Đại hội đại biểu toàn quốc các  Việt Nam lần thứ nhất thành lập Hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho tất cả các hợp tác xã hoạt động ở các ngành, lĩnh  vực của nền  kinh tế quốc dân.

Năm 1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có Quyết định số 421/QĐ-UB ngày 18/ 11/1992 về việc cho phép thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Thái Bình.

Năm 1993, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có Quyết định số 312/QĐ-UB ngày 17/5/1993 về việc chuyển Ban Quản lý hợp tác xã Mua bán trực thuộc Sở Thương mại cho hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Thái Bình.

Năm 1995: Quyết định số 227 QĐ/UB ngày 02/6/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Thường trực và Ban Kiểm tra của Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Thái Bình.

Năm 2000: Quyết định số 1334/2000/ QĐ-UB ngày 16/11/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn quy chế hoạt động của Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2000- 2004.

Năm 2006: Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Thái Bình.

Năm 2010: Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc đổi tên và phê duyệt Điều lệ, Danh sách Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình khóa IV (2010- 2015).

Năm 2015: Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình  đã trải qua 5 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là mốc son đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình  gắn với quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.  

 

Thống kê truy cập:268767
Số người trực tuyến: 79