Thông tin chung
Ngày: 13/03/2019
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình là tổ chức kinh tế - xã hội, tập hợp các loại hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp, hiệp hội, hội ngành nghề đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhằm mục đích hỗ trợ, phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

* Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình hoạt động trên phạm vi tỉnh Thái Bình, trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình theo quy định của pháp luật.

* Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Thống kê truy cập:268722
Số người trực tuyến: 34