Huyện Quỳnh Phụ
Ngày: 10/05/2019

HTX DVNN Thị trấn An Bài

HTX DVNN Thị trấn Quỳnh Côi

HTX nông dược Thái Giang

Quỹ TDND An Ninh

HTX DVNN An Ninh

HTX DVNN Quỳnh Ngọc

HTX SXKD các SPNN Đại Phát

Quỹ TDND An Ấp

HTX DVNN An Tràng

HTX DVNN Quỳnh Thọ

HTX NN công nghệ hữu cơ Thái An

Quỹ TDND An Vinh

HTX DVNN An Quý

HTX DVNN Quỳnh Minh

HTX sản xuất chế biến bánh đa Quỳnh Côi

Quỹ TDND Đồng Tiến

HTX DVNN An Vinh

HTX DVNN Quỳnh Giao

HTX SXKD rượu thảo dược Thái Bình

Quỹ TDND Quỳnh Ngọc

HTX DVNN An Thái

HTX DVNN Quỳnh Hội

HTX SXKD các SPNN Đại Phát

Quỹ TDND Quỳnh Hưng

HTX DVNN An Lễ

HTX DVNN Quỳnh Xá

 

 

HTX DVNN An Ấp

HTX DVNN Quỳnh Mỹ

 

 

HTX DVNN An Cầu

HTX DVNN Quỳnh Lương

 

 

HTX DVNN An Hiệp

HTX DVNN Quỳnh Trang

 

 

HTX DVNN An Thanh

HTX DVNN Quỳnh Khê

 

 

HTX DVNN Đông Mỹ

HTX DVNN Quỳnh Sơn

 

 

HTX DVNN Đông An

HTX DVNN Quỳnh Hoa

 

 

HTX DVNN Đại Điền

 

HTX DVNN Vũ Hạ

 

HTX DVNN Vọng Lỗ

 

HTX DVNN An Khê

 

HTX DVNN Đồng Tiến

 

 

Thống kê truy cập:268775
Số người trực tuyến: 86