Huyện Thái Thụy
Ngày: 07/05/2019

HTX DVNN Thụy Văn

HTX DVNN Thái Thành

Xí nghiệp Vận tải Sông Diêm

Quỹ TDND Thụy Sơn

HTX DVNN Thụy Sơn

HTX DVNN Thái An

Xí nghiệp xe khách

Quỹ TDND Thụy Quỳnh

HTX DVNN Thụy Phong

HTX DVNN Ngọc Thịnh

Xí nghiệp cơ khí Vĩnh Quang

Quỹ TDND Thụy Văn

HTX DVNN Thụy Chính

HTX DVNN Thái Thọ

Công ty CP thủy sản Diêm Điền

Quỹ TDND Thụy Dương

HTX DVNN Thụy Dương

HTX DVNN Thái Thịnh

CTCP VT biển Hải Đạt

Quỹ TDND Thụy Trình

HTX DVNN Thụy Tân

HTX DVNN Thái Thủy

CTCPVT biển Trường Lộc

Quỹ TDND Thụy Bình

HTX DVNN Thụy Phúc

HTX DVNN Thái Phúc

CTCPVT biển sông Diêm Điền

Quỹ TDND Thái Tân

HTX DVNN Thụy Hưng

HTX DVNN Mỹ Lộc

HTX SXKD LTTPHC Bio Ban Mai

Quỹ TDND Thái Thịnh

HTX DVNN Thụy Ninh

HTX DVNN Thái Đô

Xí nghiệp Vận tải Sông Diêm

Quỹ TDND Thái Giang

HTX DVNN Thụy Dân

 

 

Quỹ TDND Thái Phúc

 

 

 

Quỹ TDND Thái Thọ

 

 

 

Quỹ TDND Thái Xuyên

 

 

 

Quỹ TDND Thụy Sơn

 

 

 

Quỹ TDND Thụy Quỳnh

 

Thống kê truy cập:268790
Số người trực tuyến: 101