Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hội nghị lần thứ năm
Ngày: 05/08/2022
Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hội nghị lần thứ năm

Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hội nghị lần thứ năm

Thống kê truy cập:219212
Số người trực tuyến: 47