Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nguyên Xá, Vũ Thư với công tác vệ sinh môi trường

Thực hiện nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua, Cấp ủy Đảng, chính quyền, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, linh hoạt vai trò, vị thế của HTX DVNN ở địa phương được nâng lên, các khâu dịch vụ đạt hiệu quả và cũng chính vì thế mà xã viên HTX cũng được hưởng lợi mà một trong những công tác đó không thể thiếu khâu vệ sinh môi trường.

Vai trò của Hợp tác xã SXKD DV Nông nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy tiếp tục được phát huy khi sáp nhập địa giới hành chính cấp xã

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân tỉnh khóa XVI – kỳ họp thứ chín về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 – 2021, trong đó huyện Thái Thụy có 20 xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp.

Vũ Thư tích cực đẩy mạnh công tác tích tụ ruộng đất

Huyện Vũ Thư là địa phương đi đầu trong việc thực hiện tích tụ ruộng đất. Từ năm 2017 có 365 ha lúa ở Vũ Thư đã chuyển sang trồng màu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, một số mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại tiên tiến giá trị thu nhập đạt khoảng 300-400 triệu đồng/1ha.

Xây dựng mô hình Tổ hợp tác góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình kinh tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay

Để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hơn nữa theo tinh thần Quyết định 460/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” thì cần giải quyết được vấn đề then chốt là bài toán đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa của các thành viên hợp tác xã (HTX), hộ nông dân.
Thống kê truy cập:85696
Số người trực tuyến: 125