Tham gia hưởng ứng giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2020

Tham gia hưởng ứng giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2020

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nguyên Xá, Vũ Thư với công tác vệ sinh môi trường

Thực hiện nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua, Cấp ủy Đảng, chính quyền, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, linh hoạt vai trò, vị thế của HTX DVNN ở địa phương được nâng lên, các khâu dịch vụ đạt hiệu quả và cũng chính vì thế mà xã viên HTX cũng được hưởng lợi mà một trong những công tác đó không thể thiếu khâu vệ sinh môi trường.

Vai trò của Hợp tác xã SXKD DV Nông nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy tiếp tục được phát huy khi sáp nhập địa giới hành chính cấp xã

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân tỉnh khóa XVI – kỳ họp thứ chín về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 – 2021, trong đó huyện Thái Thụy có 20 xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp.
Thống kê truy cập:219269
Số người trực tuyến: 79