Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kì 2015 - 2020

Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kì 2015 - 2020
Thống kê truy cập:305891
Số người trực tuyến: 127