Hội nghị tổng kết phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Ngày: 23/12/2022

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế tập thể thuộc các ngành, các lĩnh vực kinh tế trong tỉnh và chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong các lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng,…). Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể.

Chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các chương trình, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp giúp các địa phương phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế; rà soát, bổ sung, xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển KTTT thuộc phạm vi quản lý.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch, chương trình chung của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể trong từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với KTTT được duy trì thường xuyên; các hành vi vi phạm pháp luật của HTX và cá nhân, tổ chức có liên quan bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với các bộ, ngành Trung ương về tình hình phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh theo quy định. Kịp thời rút kinh nghiệm, phát triển mô hình điển hình tiên tiến để phổ biến nhân rộng; xem xét đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân trong việc củng cố, xây dựng, phát triển nâng cao hiệu quả KTTT.

Đồng chí Trần Văn Toản, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KTTT, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Ông Phạm Minh Bằng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trọng Quan, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Sang năm 2023, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX,... đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới với quan điểm chỉ đạo: “Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân” dưới nhiều hình thức

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển KTTT, HTX.  Tăng cường lồng ghép việc phát triển KTTT với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Các sở ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá các HTX để có biện pháp hỗ trợ các HTX nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX. Tập trung chỉ đạo, khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn để phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó hợp tác xã là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nông dân và xây dựng các mô hình điểm áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao để người dân học tập, nhân rộng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia vào các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh và đầu tư bằng nhiều hình thức như xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông, lâm, thủy sản,… Thực hiện lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2024.

Tham mưu thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thái Bình theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể cấp huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt việc tổng kết, đánh giá công tác phát triển KTTT.

Huy động mọi nguồn lực xã hội trong, ngoài tỉnh và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; huy động, cân đối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

 

Thanh Huyền

Thống kê truy cập:268779
Số người trực tuyến: 90