Văn bản v/v triển khai ứng dụng kết quả thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được đánh giá, nghiệm thu kết quả "Đạt" trở lên từ năm 2021 - 2023 trong lĩnh vực nông nghiệp
Ngày: 06/05/2024
Văn bản v/v triển khai ứng dụng kết quả thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được đánh giá, nghiệm thu kết quả "Đạt" trở lên từ năm 2021 - 2023 trong lĩnh vực nông nghiệp

Văn bản v/v triển khai ứng dụng kết quả thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được đánh giá, nghiệm thu kết quả "Đạt" trở lên từ năm 2021 - 2023 trong lĩnh vực nông nghiệp

Tệp đính kèm:

Thống kê truy cập:280438
Số người trực tuyến: 52