Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình vượt qua khó khăn, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể, đưa phong trào HTX tiếp tục đi lên.
Ngày: 09/04/2021
Ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, các tổ vần công, đổi công sau gọi là các HTX được thành lập, mở đầu cho quá trình hình thành, phát triển phong trào HTX ở nước ta. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định ngày 11/4 là ngày HTX Việt Nam và trở thành ngày truyền thống của phong trào HTX.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, phát triển kinh tế tập thể. 75 năm qua, phong trào HTX và tổ chức Liên minh HTX Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước.

Năm 1995, Liên minh HTX tỉnh Thái Bình chính thức được thành lập theo Quyết định số 227-QĐ/UB, ngày 02/6/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê chuẩn kết quả bầu cử của Ban chấp hành, Thường trực và Ban Kiểm tra của Hội đồng Liên minh các HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Thái Bình; đến nay, Liên minh HTX tỉnh trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội, đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh nói chung và  khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 445 HTX, 01 Liên hiệp HTX, 192 tổ hợp tác hoạt động đa dạng trong các ngành, lĩnh vực và phân bố trên hầu hết các địa bàn trong tỉnh; trong đó có 404 HTX là thành viên LMHTX tỉnh gồm 331 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản; 85 Quỹ tín dụng nhân dân; 29 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, thương mại dịch vụ và lĩnh vực khác. Trong đó có nhiều HTX duy trì hoạt động kinh doanh có lãi năm sau cao hơn năm trước. Thời gian qua do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trong nước, trên thế giới và những khó khăn của nền kinh tế trong nước, các HTX đã nỗ lực phấn đấu vươn lên; nhiều HTX được tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Hoạt động của các HTX đã góp phần tích cực việc cung ứng dịch vụ thiết yếu, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển. Nhiều HTX đã không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, thu hút lao động, giải quyết việc làm, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng... đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững các tiêu chí NTM, tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của tỉnh.

Sự phát triển và các đóng góp của khu vực kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình mà nòng cốt là các HTX, qua đó cho ta thấy, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTXVN, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên với tinh thần trách nhiệmcủa tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban BCH nhiệt tình, tâm huyết nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh HTX và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị thành viên đã không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động trong thực tiễn.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; làm tốt công tác tuyên truyền vận động thành lập HTX, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX và triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể như: Tư vấn thành lập mới HTX, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, vốn, quỹ, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Để thực hiện thắng lợi đường lối phát triển kinh tế tập thể của Đảng, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đưa kinh tế tập thể thực sự trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, gắn phát triển kinh tế tập thể với tái cơ cấu nền kinh tế, với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, mỗi cán bộ, thành viên và  người lao động trong khu vực kinh tế tập thể và Liên minh HTX tỉnh cần nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đưa phong trào HTX tiếp tục đi lên.

Trong bối cảnh tình hình chung của đất nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội, thuận lợi mới. Liên minh HTX tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, thường xuyên tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực phát triển KTTT và HTX; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 242-KH/TU, ngày 11/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tổ chức triển khai quán triệt thực hiện Luật HTX năm 2012 nhằm giúp cho cán bộ và  các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn hiện nay gắn với việc thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025; Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030 tỉnh Thái Bình; thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ, phấn đấu đến năm 2022 thành lập được Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và tổ chức đi vào hoạt động; Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 theo Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong khu vực kinh tế tập thể, HTX và trong hệ thống Liên minh HTX. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động với chủ đề:"Đoàn kết , sáng tạo, hội nhập và phát triển, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX,  nâng cao đời sống thành viên và xây dựng nông thôn mới";  "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Gắn công tác thi đua với nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời thông qua các phong trào thi đua để khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, động viên cán bộ, thành viên và người lao động trong khu vực HTX hăng hái lao động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển HTX

Thứ ba, Liên minh HTX tỉnh phát huy có hiệu quả hoạt động gắn bó hơn với cơ sở, nghiên cứu, hỗ trợ phát triển, trong đó chú ý gắn kết việc phát triển HTX với các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đồng thời làm tốt công tác tư vấn thành lập HTX và bảo vệ lợi ích thành viên, giúp đỡ các thành viên tạo mối liên doanh, liên kết trong và ngoài, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và lao động tại địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX.

Thứ tư, để làm tốt những nhiệm vụ trên, Liên minh HTX tỉnh phải thường xuyên quan tâm, kiện toàn, củng cố phát triển về tổ chức, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm với công việc, sâu sát thực tiễn, sâu sát cơ sở để hiểu, chia sẻ từ đó mới tư vấn giúp đỡ có hiệu quả.

Thứ năm, đối với các HTX, tổ hợp tác phải thấy rõ trách nhiệm của mình đối với thành viên và cộng đồng; chủ động nâng cao trình độ nguồn nhân lực qua đó nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động, tăng cường hơn nữa khả năng hợp tác liên kết và đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh trên cơ sở tham gia sâu, rộng hơn vào chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm, nhất là chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

Phát huy và kế thừa những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển những năm qua của Liên minh HTX tỉnh Thái Bình và tinh thần ngày HTX Việt Nam 11/4 hàng năm, với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và LM HTXVN, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX và Liên minh HTX tỉnh, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh sẽ không ngừng phát triển, ngày càng có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng. Phấn đấu đưa lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX phát triển có chất lượng,  hiệu quả và bền vững.

 

 

 

 

 

Trương Thanh Sơn - Phó Chủ tịch LMHTXTB

Thống kê truy cập:85653
Số người trực tuyến: 83