Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023
Ngày: 05/06/2024
Sáng 05/6/2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã cho gần 466 đại biểu là thành viên các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Liên hiệp Hợp tác xã trong tỉnh.

Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển NT, Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Liên minh và đại diện cho hơn 400 Hợp tác xã trong tỉnh.

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư – Tiến sỹ Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng ban Chính sách và Phát triển, Liên minh Hợp tác xã Việt nam truyền đạt những điểm mới của Luật Hợp tác xã năm 2023. Luật HTX năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 với các nội dung cốt lõi và những điểm mới so với Luật HTX năm 2012 như: hoàn thiện các quy định về bản chất HTX; mở rộng đối tượng tham gia HTX; trao quyền cho HTX, Liên hiệp HTX tự quyết định mức cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi đáp ứng nhu cầu của thành viên; mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể… Luật HTX năm 2023 cũng đã thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Các chính sách của Nhà nước về phát triển Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX tạo động lực thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển.

Luật HTX năm 2023 được sửa đổi, bổ sung toàn diện đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Qua đó, giúp Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX nắm rõ Luật HTX năm 2023 và áp dụng vào thực tế tại địa phương theo đúng quy định.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập:280442
Số người trực tuyến: 52