Tài liệu tuyên truyền về xây dựng Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Tài liệu tuyên truyền về xây dựng Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh, đẩy mạnh thực hiện Để án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định dạng và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2023"

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh, đẩy mạnh thực hiện Để án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định dạng và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2023"

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Công văn hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Công văn hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Agribank tỉnh Thái Bình ký kết thỏa thuận các dịch vụ hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025.
Thống kê truy cập:268752
Số người trực tuyến: 64