06/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025
21-NQ/TW
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
19-NQ/TW
Nghị quyết số 19-NQ/TW về của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
18-NQ/TW
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có th...
Thống kê truy cập:268793
Số người trực tuyến: 104